1 GBP = 98.00INR                       

BREAKING NEWS

ku-Zn-bnð tPm-en sN-¿pó \\-gv-kn-\\v hc-s\\ B-h-iy-apï­v

Britishmalayali
kz´w te-JI³

Beautiful Girl,Jacobite SyrianBsc nurse 25 yrs working in Riayadh Saudi Arabia govt. hospital as a staff nurse. Inviting proposal fromSyrian Jacobite boys working in UK/Saudi Riyadhwith work permit.

Please contact, 
Shiji Joseph

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category