1 GBP = 98.80INR                       

BREAKING NEWS

bp-sI-bnð tPm-en-bp-Å \\-gv-kn\\v hc-s\\ B-h-iy-apï-­v

Britishmalayali
kz´wteJI³

RCSC Girl, 26yrs, 168cm, fair, working as a registered nurse in U.K, looking for well educated grooms working in U.K. 

Contact- +91- 9895930930

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category