1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

A-½p-hn-\\v B-Zy-IpÀ_m-\\ B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]-Y-a Zn-hy-Im-cp-Wyw kzo-I-cn¨ A-½p-hn-\\v B-Zy-IpÀ_m-\\ B-iw-k-IÄ.

kv-t\\-l-t¯m-sS dn-Xp, sU-dn-¡v a-äp Ip-Spw-_mw-K-§fpw.
\"\"

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam