1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

ssk-Ppþ ssP-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v hn-hm-l-hmÀ-jn-Im-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

]Xn-s\\mómw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iam-tLm-jn-¡pó ssk-Pp \\-§ym-enðþ ssP-kn ssk-Pp Z-¼-Xn-IÄ-¡v kv-t\\-lm-iw-kIÄ.

B-iwk-I-tfm-sS A-eo-\\, A[o-\\ H-¸w k«³ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ Aw-K-§fpw.
\"\"

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category