1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

sP-bv-k¬þ knw Z-¼-Xn-I-Ä-¡v hn-hm-l-hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv (14þ9þ2012) ]¯mw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡pó sP-bv-k¬þ knw Z-¼-Xn-I-Ä-¡v H-cm-bn-cw hn-hm-l-hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ.


kv-t\\-l-t¯m-sS Ip-Spw-_mw-K-§fpw Iq-«p-Imcpw.
\"\"

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category