1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

------------------------------------B almßmhn\\v..

Britishmalayali
hn kn CIv_mð

almßmKmÔn

\\½psS cmjv{S]nXmhv.
cmPy¯pÅ 
t\\m«pIfnð 
]pôncn XqIpó 
KmÔn¯e.
t\\«apïm¡m³ 
t\\m«pIÄ..
aqsóm¯ aqebnepw 
apJy tI{µ§fnepw
I®Ssh¨
KmÔn {]Xna.
Im¡IÄ¡v 
ImjvSn¡m³.
\\m«n³ aqeIÄ
hr¯nbm¡m³ 
almßmKmÔn 
sXmgnepd¸v ]²Xn.
sXmgnð \\ðIn 
thm«pd¸n¡ð..
almßmhn³ 
alð\\maw
alnbnð 
C§s\\bñmsX ..........

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam