1 GBP = 94.20 INR                       

BREAKING NEWS

A-h-[n-¡p t]m-Ip-t¼mÄ Ctómhm ImÀ hm-S-I-bv-s¡-Sp-¡mw; bp-sI-bn-ð _p-¡v sN¿mw

Britishmalayali
kz´wteJI³

hntZiaebmfnIÄ¡v tIcf¯nð hcpt¼mÄ D]tbmKn¡m³ Ctómhm ImÀ hmSIbv¡v. B-h-iy-ap-Å-hÀ-¡v bp-sI-bnð h-¨p Xsó _p-¡v sN¿mw. FdWmIpfw, tIm«bw `mK§fnepÅhÀ¡v ap³KW\\. IqSpXð hnhc§Ä¡vþ JAISON

07714516427

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category