1 GBP = 88.00 INR                       

BREAKING NEWS

{In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ B-h-iy-apï­v

Britishmalayali
kz´wteJI³

Christian orthodox boy (26years,184cm) B Tech,working in a reputed company in India looking for suitable alliance.

Contact number- 0484 2742830

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category