1 GBP = 93.10 INR                       

BREAKING NEWS

\\mbÀ bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ B-h-iy-apï­v

Britishmalayali
kz´wteJI³

Nair Boy (36 years, 182 cm) MCA, Working as Manager in a reputed company in Dubai looking for a suitable alliance, No demands.

_-Ô-s¸-SpIþ [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category