1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

It¯m-en-¡m bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ B-h-iy-apï-­v

Britishmalayali
kz´wteJI³

Christian Catholic Boy (28 years, 178cm) B Tech E&C, Working as Senior Engineer in a MNC in Kochi, India. Sister is settled in UK. Looking for a bride permenantly residing in UK. 

 If Interested Contact on07737142638 or [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category