1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

bp-sI-bnð tPm-en-bpÅ apÉnw bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ B-h-iy-apï­v

Britishmalayali
kz´wteJI³

Muslim boy (26) working in Rolls Royce england as mechanical design engineer seeking marriage alliance. Uk residents prefered. Hailing from kayamkulam, Kerala living in Derby.

Contact- 07508534245

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category