1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS

]p-\\À-hn-hmlw; {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ B-h-iy-apï-­v

Britishmalayali
kz´wteJI³

]p\\Àhnhmlw: _m[yXIÄ Cñm¯ BÀkn bphmhv, 36, 174 skan, kz´w _nkn\\kv, \\m«nepw eï\\nepambn Pohn¡póp. bpsI ]mkvt]mÀ«v  (knänk¬jn¸v)Asñ¦nð bpsI ]nBÀ DÅhÀ¡v ap³KW\\. 
 
Residing CountryUnited Kingdom and India.
Residing Country:  United Kingdom
Email: Email: [email protected]
Tel:  Ph: 09447260330, 0044 7947653794.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category