1 GBP = 98.50INR                       

BREAKING NEWS

e­ï\\nse Cu-g-h bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ezhava boy, 32years, handsome 5\'6", pooram, suddhajathakam, Aristocratic family from Trichur, London educated and working with an Abudhabi national company, seeks appropriate alliances.

Contact [email protected] or 00971554828765,  00914872363574, UK contact -07983535560 or [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category