1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

teUokv B³Uv sPânðam³ ad¡cpXv; emte«³ Cóp apXð bpsIbnð Dïv; Fñmhcpw ImWWsaómWv tamlw

Britishmalayali
kz´wteJI³

eï³: tIcf¯nse teUnkv B³Uv sPânðam³amsc Xobädnð ]nSn¨ncp¯nb taml³emensâ hnjp Nn{Xw teUnkv B³Uv sPânðam³ bpsIbnð Cóp apXð {]ZÀi\\¯n\\v F¯póp. ]nsP FâÀsSbnâvsaânsâ _m\\dnð {]ZÀi\\¯ns\\¯nb Nn{Xw Cóp apXð Aôp tI{µ§fnembncn¡pw {]ZÀin¸n¡pI. hcpw Znhk§fnð Nn{Xw bpsIbpsS ]e `mK§fnte¡pw aebmfnIsf tXSn F¯pw. 

\\yqlmw, {_ntÌmÄ, amôÌÀ, enhÀ]qÄ, slÀt^mÀUv FónhnS§fnse XobädpIfnemWv Cóv Nn{Xw {]ZÀi\\¯n\\v F¯póXv. \\yqlmw tjmtIkv kn\\namknemWv Nn{Xw {]ZÀin¸n¡pI. 20 hÀj¯n\\ptijamWv kn²nJv þ taml³emð Iq«psI«v hoïpw Hón¡póp Fó {]tXyIXbpw Cu Nn{X¯n\\pïv. 10 tImSn apXðapS¡nð BâWn s]cp¼mhqcpw tIm¬^nUâv {Kq¸pw kwbpàambn \\nÀ½n¨ Nn{X¯n\\v kmässeäv ssdäv AS¡w hnhn[bn\\§fnð 11.5 tImSn cq] Xobädnð F¯pw ap³]v If£³ e`n¨ncpóp. IqSpXð hnhc§Ä¡pw \\n§fpsS Øe¯v kn\\na {]ZÀin¸n¡m\\pw Cu \\¼dnð _Ôs¸SpIþ020 3393 3373
\"\"
A\\p, AizXn, tPymXn, Nnóp Fó \\mep s]®p§fpw t_mkv Fó N{µt_mkpamWv Nn{X¯nse tI{µIYm]m{X§Ä. Xsó¡pdn¨v Bscs¡mïpw sPânðam³ Fóp ]dbn¡WsaómWv N{µt_mknsâ B{Klw. FXv {]iv\\¯n\\pw Ggv Zn\\¯n\\Iw AXmbXv HcmgvNbv¡pÅnð ]cnlmcw Isï¯pó \\mbI\\mWv taml³emensâ N{µt_mkv. s]¬]SbpsS {]iv\\]cnlmc¯n\\v kabw sNehgn¡pIbmWv BZy]IpXnbnð N{µt_mkv.

s]¬]S sPânðamsâ {]iv\\§Ä¡v ]cnlmcw tXSpIbmWv cïmw]IpXnbnð. tPymXn,Nnóp,A\\p Fóo \\mbnIamcpsSbpw kÀÆam\\{]iv\\§Ä¡papÅ ]cnlmchnZy \\mbI\\nepïv. {]nb`mcy A¨p Fó AizXnbpsS A`mhamWv N{µt_mkns\\ aZy]m\\nbm¡¡póp. kpµc³amcmb sNdp¸¡mÀ hgn\\osfbpïmbn«pw a[yhbvkI\\mb t_mkv Xsó PohnX¯nð thWsaó XcpWoaWnIfpsS ]nSnhminIÄ. \\mbnIamÀ aqómIpt¼mÄ Ahscsbñmw Bscsb¦nepw Gð¸nt¡ïXv \\mbIsâ ZuXyamWv. ]nómse hnSmsX IqSnb Hcp \\mbnIsb kzoIcn¡pIbpw cïv t]cv tijn¡pó ]pcpj{]PIÄ¡v I\\ymZm\\w sN¿pIbpamWv N{µt_mkv.
\"\"
Hcp]mSv Nncn XoÀ¡m³ t_mkn\\pw in¦nSn Iem`h³ jmtPmWnsâ aWn¡pw Ignªn«pïv. shdpw a\\tkmsS ]Sw ImWms\\¯pó t{]£I\\v Nn{Xw ckn¡pw. ]Ånhmfv `{Zh«Iw Fó \\mS³ ]m«mWv ssSänð tkmwKv. Hómw ]IpXn Hcp ]¡m tImaUn ]Sam¡n XoÀ¡m³ jmtPmWnsâ kmón[y¯n\\v Ignbpópïv. taml³emensâ C³s{SmsU£³ anIhpäXm¡m³ kwhn[mbI\\p Ignªp.

\\mbnI IYm]m{X§fmb aocm Pmkvan³, an{Xm Ipcy³, awavX, ]ß{]nb FónhÀ¡pw ]gbIme \\Sn Pb`mcXnbpsS aI³ bphXmcw Irjn\\pw anI¨ thj§Ä \\ðIm³ kwhn[mbI\\v Ignªp. cXojv thKbmWv kwKoXkwhn[m\\w. 
 

tjm ssSapw skâdpIfpw Xmsg sImSp¡póp:

 

 
Newham, London

 

NEWHAM SHOWCASE CINEMAS 
 

 

Jenkins Lane, Barking, Essex, G11 0AD (5mins from East Ham)
 

 


 

 

Fri 3rd May @ 11am,2pm, 5pm, 8pm, 11pm
 

 

Sat 4th  May @ 11am,2pm, 5pm, 8pm, 11pm
 

 

Sun 5th May @ 11am, 2pm, 5pm, 8pm
 

 

Mon 6th May  @ 11am, 2pm, 5pm, 8pm
 

 

Tue 7th May @ 11am, 2pm, 5pm, 8pm
 

 

Wed 8th May @ 11am, 2pm, 5pm, 8pm
 

 

Thurs 9th May @ 11am, 2pm, 5pm, 8pm
 

 

 
 

 

Tickets: www.showcasecinemas.co.uk More info: 020 3393 3373 
 

 

 
 

 

Liverpool:

 

SHOWCASE CINEMAS LIVERPOOL
 

 

340 East Lancashire Rd, Norris Green, Liverpool, L11 9YJ
 

 

 
 

 

Fri 3rd May @ 6pm, 9pm
 

 

Sat 4th  May @ 7pm, 10pm
 

 

Sun 5th May @ 3pm, 6pm, 9pm
 

 

Mon 6th May  @  1pm, 4pm, 7pm
 

 

Tue 7th May @ 8pm
 

 

Wed 8th May @ 8pm
 

 

Thurs 9th May @ 8pm
 

 

 
 

 

Tickets: www.showcasecinemas.co.uk More info: 020 3393 3373 
 

 

 
 

 

Manchester:

 

SHOWCASE CINEMAS MANCHESTER
 

 

Hyde Rd, Belle VUE, Manchester, M12 5AL
 

 

 
 

 

Fri 3rd May @ 6pm, 9pm
 

 

Sat 4th  May @ 7pm, 10pm
 

 

Sun 5th May @ 3pm, 6pm, 9pm
 

 

Mon 6th May  @  1pm, 4pm, 7pm
 

 

Tue 7th May @ 8pm
 

 

Wed 8th May @ 8pm
 

 

Thurs 9th May @ 8pm
 

 

 
 

 

Tickets: www.showcasecinemas.co.uk More info: 020 3393 3373

Bristol

 

SHOWCASE CINEMAS BRISTOL
 

 

Avon Meads, St Phillips Causeway, Bristol, BS2 0SP
 

 

 
 

 

Fri 3rd May @ 6pm, 9pm
 

 

Sat 4th  May @ 7pm, 10pm
 

 

Sun 5th May @ 3pm, 6pm, 9pm
 

 

Mon 6th May  @  1pm, 4pm, 7pm
 

 

Tue 7th May @ 8pm
 

 

Wed 8th May @ 8pm
 

 

Thurs 9th May @ 8pm
 

 

 
 

 

Tickets: www.showcasecinemas.co.uk More info: 020 3393 3373 
 

 

 
 

 

Hereford

 

THE COURTYARD CINEMAS
 

 

The Courtyard. Edgar St, Hereford, HR4 9JR
 

 


 

 

Sat 4th May @ 2pm
 

 


 

Tickets: 020 3393 3373

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category