1 GBP = 98.50INR                       

BREAKING NEWS

lnµp Cu-g-h bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ B-h-iy-apïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Alliance seeking for 30yr old ezhava boy, engineer from kottayam. Currently working in India. 

Prefers girls from UK, Australia, Canada or USA.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category