1 GBP = 93.40 INR                       

BREAKING NEWS

]p\\À hn-hm-lw; Cugh bp-h-Xn-bv-¡v hc-s\\ B-h-iy-apï­v

Britishmalayali
kz´wteJI³

Alliance seeking for 32yr old ezhava divorcee girl, MCA holder, no kids, hometown kottayam . Working at kottayam. Looking for a groom either single or divorcee with no kids. Caste no bar

Please contact 07891310743 or mail [email protected]

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category