1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

emän³ Im-¯-en-¡v bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ B-h-iy-apï­v

Britishmalayali
kz´wteJI³

LATIN Catholic Boy (28 years, 178cm) B Tech E&C, Working as Senior Engineer in a MNC in Kochi, India. Sister is settled in UK. Looking for any denomination Christian bride permanently residing in UK. Contact: 07737142638 or [email protected]

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category