1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

\\gv-km-bn tPm-en t\\m-¡p-ó {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v hcs\\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

 23years old girl, nice looking, Bsc nurse, working in India looking for boy who is resident and work in uk from syromalabhar catholic.


 pls contact Tancy .07720747224/ [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category