1 GBP = 102.80 INR                       

BREAKING NEWS

\\-gvkmb bm-t¡m_m-b bp-h-Xn-¡v hc-s\\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

Parents of (yacobite) girl 26yrs,Bsc Nurse in kerala seeking proposals from the parents of yacobite/orthodox/catholic boys working in UK/IRELAND.

 

pls contact  Mr.Thampi 00919447146042(kerala)

 

Mr.Austin 07805746243/Mr.Baby 07404080320.(uk)

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category