1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

bp-sI-bnð sd-kn-Uâv s]À-an-äpÅ BÀ-kn bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Suitable proposals are invited for RCSC boy ( 33 yrs, 5\'9\'\' ) working and residing in UK ( Resident permit holder). Student Visa holders also welcome.


Please Contact :- 07865965295 ,  01768774591

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category