1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

Bkvt{Senbbnð tPmen sN¿pó tdma³ Im¯enIv bphXn¡v hcs\\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

RCSC Malayalee Girl 28 yrs, 155 cm, Settled/ WORKING IN AUSTRALIA LOOKING FOR GROOM SETTLED IN UK or AUSTRALIA.

 

PLEASE CONTACT ON 01613700800
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category