1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

Fw-sS-¡n-\\v ]Tn-¡p-ó BÀ-knF-Ên bp-h-Xn-¡v hc-s\\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

RCSC girl brought up in a God fearing professional family from kerala doing M-Tech (Masters in Electronics and Communication engineering) (22 years old) need a highly qualified bride groom. RCSC preferred with high professional qualifications . Height 5 ft 4 in.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category