1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

Zp-_m-bnð tPm-en t\\m-¡p-ó HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Proposals are invited from parents/ relatives of God fearing UK base employed girls for an orthodox God fearing boy (29) Bcom working in Dubai.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category