1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

{_ntÌmfnð tPmen sN¿pó \\mbÀ bphmhn\\v h[phns\\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hindu Nair Boy, 31 Yrs old, Star Pooyam, 180Cm Height, From Nedumangadu in Trivandrum Dist, on Post study work Permit in Bristol( Bsc Nurse), looking for proposals of bride from parents/ relatives in UK or in kerala, Nurses preferred. contact no 07427417551, [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category