1 GBP = 94.20 INR                       

BREAKING NEWS

Umt^mUnðþ IhnX

Britishmalayali
kz´wteJI³

cïmw ¢mkv hnZymÀYn Bb BZÀiv tPmÀPv Fgp¯nsâ temIt¯¡v ]n¨ hbv¡pIbmWv. ASp¯nsS t^m_va kwLSn¸n¨ kmlnXy aÕc¯nð BZÀiv k½m\\w t\\Snbncpóp. {_n«ojv aebmfnbpsS BZy hÀjs¯ b§v Smeâv AhmÀUv tPXmhv IqSnbmWv BZÀiv. GXp Imcyhpw HmÀ½n¡m³ Akm[mcW IgnhpÅ BZÀins\\ Ipdn¨v {_n«\\nse am[ya§fnð AS¡w \\nch[n XhW dnt¸mÀ«v sN¿s¸«n«pïv.

Daffodil

Dancing in the nature of the garden,
All in a sudden, rising up to the beautiful world,
Flowering with unending beauty and fragrance,
Fun with the silence and the free flowing calm breeze,
Opening out the golden petals from your tiny buds,
Delivering the dreams and clouds of colours of spring,
I wonder in a little thought of you for a moment,
Long life to you, little daffodil and else to beautiful spring.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam