1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

bpsIbnð _nkn\\kv sN¿pó {InkvXy³ bphmhn\\v h[phns\\ Bhiyapïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsIbnð kz´ambn _nkn\\kv sN¿pó {InkvXy³ (born again) bphmhn\\p (_n. F.) knänk³jn]v, ]nBÀ DÅ bphXnIfnð   \\ntóm c£nXm¡fnð \\ntóm hnhmlmtemN\\IÄ £Wn¨p sImÅpóp. ]p\\À hnhmlhpw ]cnKWn¡pw.

_Ôs¸SpIþ Mobile: 07419596345
 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category