1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

km{amPn\\pw kwL¯n\\pw hnk e`n¨p; G{]nð 20 apXð sabv 11 hsc bpsIbnð hnkvab¯nsâ Zn\\§Ä: cïv thZnIÄ¡v IqSn Ahkcw

Britishmalayali
tSman¨³ sImgph\\mð

eï³: tIcfw Iï Gähpw henb Htóm ctïm aPojy³amcnð Hcph\\mb km{amPpw kwLhpw bpsIbnse aebmfnIsf hnkvab temIt¯¡v B\\bn¡m³ F¯m\\pÅ A´na IS¼bpw ISóp. G{]nð 20 apXð sabv 11 hsc \\S¡pó amPnIv hnkvab¯nsâ AÛpX temIt¯¡v bm{X sN¿m³ bpsI aebmfnIÄ Hcp§pt¼mÄ H³]XnS§fnð tÌPpIfpw \\nÝbn¡s¸«v Ignªp. ImÀUn^nð XpS§n seÌÀ, ¥mkvtKm, enhÀ¸qÄ, tIw{_nUvPv, t]mÀSvkvau¯v, {_ntÌmÄ, hmSvt^mÀUv, t\\mÀ¯mw]vä¬ Fóo Øe§fnte¡v ]SÀóv hfcpóXmWv Cu amPnIv tjmbpsS {]tXyIX. 

\"\"

 
G{]nð 27, sabv 2 Fóo XobXnIfnembn cïv tÌPpIÄ IqSn \\nÝbn¡m³ Dsïóv kwLmSIÀ Adnbn¨p. Cu cïv XobXnIfnð ]cn]mSnIÄ AhXcn¸n¡m³ Xmð¸cyw DÅhÀ _Ôs¸SpI. Cu XobXn¡v sXm«v ap³]v \\S¡pó Øet¯mSv tNÀópÅ Øe§Ä¡mbncn¡pw ap³KW\\ Fópw kwLmSIÀ Adnbn¨p. Fómð Xmð¸cyw DÅhÀs¡ñmw _Ôs¸SmhpóXmWv.

hnfnt¡ï \\¼À tdmbv amXyp þ 07862713197, AeIvkv amXyp þ 07957678562

bpsIbnð CXn\\v ap³]v amPnIv tjm F¯n¨n«pÅXv km{amPv XsóbmWv. Aós¯ ]cnanXnIÄ adn ISópw IqSpXð IemImc³amsc F¯n¨pamWv C¯hW km{amPv tjm AhXcn¸n¡póXv. km{amPns\\m¸w NmÀfn Nm¹n³ Hm^v C´y Fóv Adnbs¸Spó tImaUn aPojy³ tbm\\ (Xangv\\mSv) \\mjWð amPnIv AhmÀUv hnóÀ aPojy³ Aen (ssl{Zm_mZv) FónhÀ AhXcn¸n¡pó hnhn[ amPnIv {]IS\\§fpw s{]m^jWð Um³tkgvkv AhXcn¸n¡pó I®ôn¸n¡pó \\r¯ NphSpIfpw Ip«nIsfbpw apXnÀóhscbpw Hcpt]mse hnkvabn¸n¡pw.
\"\"
2012ð \\S¯nb km{amPv tjmbpw h³ hnPbambncpóp. temI¯nsâ hnhn[ `mK§fnð\\nómbn 8000¯ne[nIw amPnIv tjmIÄ \\S¯n, Npcp§nb Imew sImïv temI \\nehmc¯nse¯nbn«pÅ Npcp¡w Nne aPojy³amcnð HcmfmWv km{amPv. bp.sIbnse {][m\\ Øe§fnð \\S¡pó tjmbv¡v Bthiw \\ndª kzoIcWamWv amPnIv kvt\\lnIÄ bp.sIbnse¼mSpw Hcp¡nbncn¡póXv. C´y³ luUn\\n Fó t]cnð hntZi§fnð Adnbs]Spó km{amPv hyXykvX§fmb \\nch[n ambmPme {]IS\\§Ä bp.sIbnse hnhn[ tÌPpIfnð AhXcn¸n¡pw.
\"\"
 
hm\\ojnwKv Zn en_À«n Hm^v ÌmNyp, {SmPnIv G³Uv Hm^v ssSäm\\nIv, 3 tKmÌv {^w P¸m³, Unhbn³ ]hÀ Hm^v ISaä¯v I¯\\mÀ, Zn t{Käv luUn\\n FkvtI¸v BIvSv, ssa³Uv doUnwKv BIvSv, ssSw B³Uv kvt]kv Cñypj³, Zn tlmt¦m§v anÌdn, Atd_nb³ {Uw anÌdn, h³tUgvkv Hm^v sX¿w, Zn hm\\njnwKv _yp«n, aZÀ sXtckbpsS ]p\\cp²mcWw XpS§n \\nch[n sshhn[yamÀóXpw hnkvabw \\ndªXpamb am{´nI hnZyIfmWv Ignª XhW bpsIbnð km{amPv AhXcn¸n¨Xpw. C¡pdn CXnt\\¡mÄ ckIcamb hnZyIÄ Hcp¡nbmWv km{amPpw kwLhpw F¯póXv. \\nch[n tÌPp tjmIfpw, kn\\naIfpw Iïp aSp¯ bp sI aebmfn kaql¯n\\p, {]tXyIn¨p Ip«nIÄ¡pw IpSpw_ kZkn\\pw XnI¨pw Hcp hyXykvX ]cn]mSnbmbn amdpw amPnIv tjm Fó Imcy¯nð kwibanñ. 

tjm \\S¡pó tÌPpIfpsS hniZ hnhc§fpw Sn¡än\\v thïn hnfnt¡ï t^m¬ \\¼cpw NphsS sImSp¡póp
 
CARDIFF. 
20-04-2014 (7.00 PM)
Venue:-
HEATH HOSPITAL SPORTS HALL
CARDIFF
CF14 4XW
Contact:-
Phone :07862713197
:07957678562
 :07721581956
 
LEICESTER
23-04-2014 (6.00PM)
Venue:
MAPLE LOUNGE                             (Parking:-
MELTON ROAD                               298 owl & Pussycat Pub
LEICESTER,                                     Melton Road, LE4 7SL)
LE4 5EE                                          
Contact:-
Telsmon Thomas :07727199884   Ajay Perumpalathu   :07859320023
Biju Paul              :07598233541  Anish John                :07916123248
Sony George        :07877541649  Jaison Thomas          :07846768114
Ajo Jose               :07828808399  Joseph Emmanuel    :07916330728
Benny Paul           :07868314250  Biju Chandy              :07868423993

GLASGOW
25-04-2014 (7.30 PM)
Venue:-
WOODSIDE HALL
36 GLENFARG STREET
GLASGOW, 
G20 7QE.
Contact:- 
FRIENDS OF GLASGOW  
Phone        :07877650782,07400661166,07578915928,07588557719

LIVERPOOL
26-04-2014(5.30 PM)
Venue:-
BROADGREEN INTERNATIONAL SCHOOL AUDITORIUM, LIVERPOOL.
Contact:-
LIVERBIRD ENTERTAINMENTS
Thomaskutty Francis :07882193199
Thomas  John              :07949706499

CAMBRIDGE
03-05-2014 (6.00 PM)
Venue:-
CAMBOURNE VILLAGE COLLEGE
SHEEPFOLD LANE
CAMBRIDGE,
CB23 6FR.
Contact:-
Reji Thomas                :07533499858
Shibu Scaria                :07840449715

PORTSMOUTH
04-05-2014 (6.00 PM)
Venue:-
FERNEHAM HALL
OSBORN ROAD
FAREHAM, 
HAMPSHIRE
PO16 7DB
Contact:-
Shaji Alias                  :07957957612
Babu Scaria               :07930108162
Peter Paul                  :07809157103
Shaji Southampton  :07737179798

BRISTOL
09-05-2014 (6.30 PM)
Venue:-
GREENWAY CENTRE
DONCASTER ROAD
SOUTHMEAD
BRISTOL
BS10 5PY
Contact:-
Vinod V Oommen    :07402082867
Johnson Samuel      :07735446904
Dilip Thomas  K       :07412366664
Thankachan John    :07877094704

WATFORD
10-05-2014 (6.00 PM)
Venue:-
WESTFIELD ACADEMY
TOLPITS LANE,WATFORD
WD18 6NS
Contact:-
Johnson Thomas      :07446815065
Binu John                 :07861417351
Denny                       :07877285539
Binu Jose:                 :07737127743
Joji                            :07462154261
Biju Cherian              :07949911606

NORTHAMPTON
11-05-2014 (6.00 PM)
Venue:-
CRIPPS RECREATION CENTRE
NORTHHAMPTON GENERAL HOSPITAL
NN1 5BD
Contact:-
Binu    :07877655715
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category