1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

kuZn-bnð tPm-en sN-¿p-ó- \\-gv-kn-\\v h-c-s\\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

 Orthodox girl, BSC Nurse, aged 28 height 170 cm weight 60 presently working in the Saudi Arabia in the ministry. Seeking suitable alliance.

view detail profile M4marry ID:- 3526781  contact +91 9447990375 +91 9495706137 E mail:-  [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category