1 GBP = 90.60 INR                       

BREAKING NEWS

sIm-¨n I-ng¡-¼-e-¯n-\\v k-ao]w 50 skâv lu-kv t¹m-«v hnð]-\\-bv¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

50 cents house plot for sale at pazhanganadu,kizhakkambalam. This plot is in front of kadambrayar tourism and boating centre. few kilometres to kakkanadu/ veegaland (wondela). Near to samaritan hospital pazhanganadu. close to proposed bus route (kakkanadu-ernakulam).

UKcontact no.07805746243(austin)/07575640039 (jancy)/
India 00919400479382 Mr.Baby K.Y// 0091 9718910867 (Lissy)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam