1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

emän³ I-t¯m-en-¡m bp-hm-hn-\\v h-[p-hn-s\\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Latin Catholic Boy (29 years, 178 cm) B Tech E&C, Working as Senior Engineer in a MNC in Kochi, India. Sister is settled in UK. Searching for a bride permanently residing in UK in any christian denomination. Contact on -07737142638 or [email protected]com

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category