1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

\\gv-km-bn tPm-en sN-¿pó Im¯-en-¡v bp-h-Xn-¡v h-c-s\\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Catholic girl, 28 years, 166 cm tall, wheatish complexion, working in NHS trust as a registered nurse, seeking proposals from suitable catholic grooms.

Contact - 00 91 9447504460

​07939 441039 / 07863 752587

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category