1 GBP = 91.85 INR                       

BREAKING NEWS

F³F-Nv-F-knð tUm-Îdm-b bp-h-Xn¡v h-c-s\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Orthodox girl, 29 years 158 CM tall working in NHS trust (UK) as a Doctor seeking proposals from suitable Orthodox/Jacobite/ other Christian grooms preferably Doctors working in U.K.

Contact: 0044-7738763579

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category