1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

FbÀ-sse-äv ss]-e-äm-bn tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Seeks suitable match for 25 yrs old boy. Working as Airline pilot. First generation settled, educated and working in UK. Family hail from kerala.

Contact- 07737 639 836

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category