1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

bp-sI-bnð Po-hn-¡pó Fw_n-F _n-cp-Z-[m-cn-¡v h-[p-hn-s\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Good looking malyalee Boy (36,175cm). BBM, MBA, UK MBA & Management Research Fellow living in UK. Inviting suitable alliance from parents of christian girl. 
 
 
Contact:07450980039.
 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category