1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

ku¯m-{^n-¡-bnð tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Keralite, marthomite boy 29/170cm, postgraduate engineer (BE, VLSI), currently working in South Africa (has family in the UK) seeks suitable alliances from girls in medical/engineering professions in the UK. Contact 07807213385.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category