1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

]p\À hn-hm-lw; bp-sI-bnð tPm-en sN-¿p-ó FwF-Ên \-gv-kn-\v h-c-s\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

Alliances looking for second-marriage 29 year old R.C girl, M.Sc Nurse working in UK.

Please contact: 07590 278565 for further details

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category