1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

ISp-¯ ]-cn-io-e-¯nð ap-gp-In {]-Xn-`IÄ; \-hw-_-À F-«n-\v tÌm-¡nð hÀ-W-hn-kva-bw hn-Scpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

\-hw-_À F-«n-\v \-S-¡pó t^m_v-a \m-j-Wð I-em-ta-f-bnð ]-s¦-Sp-¡m³ Ip-«n-IÄ I-Sp-¯ ]-cn-io-e-\-¯nð ap-gp-In-bn-cn-¡p-I-bm-sW-óv hnhn[ do-Pn-b-Wp-I-fnð \n-óp-f-f dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp. \q-dp I-W-¡n-\v {]-Xn-`-I-fm-Wv I-tem-Õ-h-¯nð am-äp-c-bv-¡m-\m-bn aÕ-cw \-S-¡p-ó kv-täm-¡v Hm¬ {Sân-te-¡v F-¯p-I. hn-P-bn-IÄ-¡p-Å k-½m-\-§Ä Iq-Sn {]-Jym-]n-¨-sXm-sS hmin-tbm-sS X-§-fp-sS C-\-§Ä Ip-ä-a-ä-Xm-¡-\p-f-f X-¿m-sd-Sp-¸n-em-Wv I-em-ta-f-bnð ]-s¦-Sp-¡p-ó {]-Xn-`IÄ. tZio-b I-tem-Õh¯nð I-em-Xn-e-IþI-em-{]-Xn-`m ]-«w t\-Sp-ó-hÀ¡v Hmtcm ]-h³ ho-X-ap-Å Hmtcm X-¦-¸X-¡-§-fm-Wv k-½m-\w e-`n-¡p-óXv. H-¸w G-ähpw Iq-Sp-Xð t]m-bnâp-IÄ t\-Sn G-ähpw an-I-¨ A-tkm-kn-tb-j-\m-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-ó-hÀ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn t{Sm-^nbpw \ð-Ipw.

I-em-Xne-Iw I-em-{]Xn-` ]-«w t\-Sp-ó Hm-tcmÀ-¯À-¡v am{Xw B-bn-cn¡pw kzÀ-® ]X-¡w \-ev-Ip-I. C-Xnð G-sX-¦nepw ]Z-hn H-ónð A-[n-Iw t]À-¡v e-`n-¨mð \-dp-s¡-Sp-¸n-eq-sS H-cmÄ-¡v am{Xw B-bn-cn¡pw k-½m-\w \-ev-Ip-I. t^m_v-a tZio-b I-tem-Õ-h-¯nð G-ä-hpw Iq-Sp-Xð hy-àn-KX t]m-bnâp-IÄ t\-Sp-ó B¬-Ip-«n I-em-{]-Xn-`bpw s]¬-Ip-«n I-em-Xn-e-I-hp-am-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸-Spw. a-Õ-c-¯nð P-Uv-Pn-amÀ-¡ñm-sX a-ämÀ-¡pw C-S-s]-Sm³ A-hk-cw D-ïm-Ip-I-bnñ. I-em-Xn-e-I {]-Xn-`m ]-«-¯n-\v \n-Ý-bn-¨n-cn-¡p-ó am-\-Z-Þ-§Ä I-tem-Õ-h I-½-än-bp-am-bn _-Ô-s¸-«mð ap³-Iq-«n e-`n-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw. C-Xnð ]-d-bp-ó \n-_-Ô-\-I-fp-sS am{Xw A-Sn-Øm-\-¯nð B-bn-cn¡pw ]-«-§fpw X-¦-¸-X-¡-§fpw \ð-Ip-I.

tkmWð ItemÕh§fnð CsômSnªp aÕcw ImgvN h¨p hnPbn¨v \mev IemXneI§fpw aqóv Iem {]Xn`Ifpw Bbncn¡pw {][m\ambpw tÌm¡v Hm¬ s{Sânð X¦¸X¡¯n\mbn A¦w sh-«pI. tkm-Wð I-em-ta-f-I-fnð I-¸n\pw Np-ïn-\p-an-S-bnð In-co-Sw \-ã-s¸-«-hÀ- tZio-b I-em-ta-f-bnð hn«p-sIm-Sp-¡n-sñ-ó hm-in-bn-em-Wv ]-cn-io-e-\-¯nð GÀ-s]-Sp-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam