1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

D-g-hqÀ kz-tZ-in-\n-bmb bp-sI a-e-bm-fn-bp-sS am-Xm-hv \n-cym-X-bmbn

Britishmalayali
kz´wteJI³

DghqÀ (A-co-¡-c) sh«n-¡p-tóð ]tcX-\mb än. kn. tPmWnsâ `mcy adnbw (78) \ncym-X-bmbn, kwkvImc ip{iq-j-IÄ \msf (_p-[³) 2. 30 \v Dg-hq-cpÅ acp-a-I³ If-¸p-c-bv¡ð cmPp eqt¡m-knsâ `h-\-¯nð \-S¡pw. XpSÀóv Aco-¡c skâv tdm¡okv ]Ån-bnð kwkvI-cn-¡p-ó-Xp-am-Wv. ]tcX Dg-hqÀ FSm«p-Ip-tóð IpSpw-_m-K-amWv.

a¡Ä: B³kn (A-sse³, bp-F-C), kmen (D-g-hqÀ), tamfn (bp-sI), an\n (Ip-ssh-äv)
acp-a-¡Ä: Pbnwkv Ggp-I-\mð Gäp-am-\qÀ, cmPp If-¸p-c-bv¡ð Dg-hqÀ, kPn-tam³ ]\w-Im-e-bnð Cchnaw-K-ew, _m_p ssaÊqÀ 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category