1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

t^m_v-a I-tem-Õhw: hmb\-¡mÀ-¡v th-ïn t]m-k-v-äÀ- cN\m a-Õ-cw; tP-Xm-hn-s\ sX-sc-sª-Sp-¡m³ P-\Iob thm-s«-Sp¸pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

\-hw-_À F-«n-\v tÌm-¡v Hm¬ {Sânð \-S-¡p-ó t^m-_v-abp-sS I-tem-Õ-h B-th-iw C-c-«n-bm-¡n-s¡m-ïv hm-b-\-¡mÀ-¡v thïn t^m_v-a I-temÕ-hw t]m-kv-äÀ a-Õ-cw \-S-¯p-óp. bp-sI-bnð Po-hn-¡p-ó Fñm a-e-bm-fn-IÄ¡pw ]-s¦-Sp-¡m-hp-ó Cu t]m-kväÀ a-Õ-c-¯nð t^m_v-a I-temÕ-hw ap-Jy hnj-bw B-¡n-s¡m-ïpÅ t]m-kv-ä-dp-IÄ B-Wv Un-ssk³ sN-t¿-ï-Xv. P-\Iob thm-s«-Sp-¸n-eq-sS-bm-Wv tP-Xm¡-sf I-sï-¯p-ó-Xv F-ó {]-tXy-I-Xbpw Cu a-Õ-c-¯n-\pïv.
a-e-bm-f¯ntem Cw-¥ojn-tem A-tXm cïpw Iq-Sn-bp-Å-sXm Bb t]m-kv-ä-dp-IÄ Un-ssk³ sN-¿mw. hm-b-\-¡mÀ Un-ssk³ sN-¿pó t]m-kv-ä-dpIÄ t^m-_v-a s^-bv-kv _p¡v {Kq-¸nð B-Wv t]m-kv-äv sN-t¿-ïXv. Cu hmÀ-¯-bv-¡v NphsS t^m_v-a s^-bv-kv _p-¡v {Kq-]n-sâ en-¦v \ð-In-bn-«p-ïv. t^-bv-¡v t^-kvv-_p¡v sF-Un-bnð-\nópw t]m-kv-äv sN-¿pó t]m-kv-ä-dp-IÄ a-Õ-c-¯n-\v ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xñ. t]m-kv-ä-dp-IÄ B-h-c-h-cp-sS kz-´w s^-bv-kv _p-¡v hm-fnepw t]m-kv-äv sN-t¿-ï-XmWv. 

H-cmÄ-¡v 10 t]m-kv-äÀ h-sc Un-ssk³ sN-bv-Xv A-b-bv-¡mw. 40% ]-»n-¡v thm-«n-§pw 60% sP-Uv-Pn-§v ]m-\ð thm-«pw tNÀ-¯m-bn-cn¡pw hn-P-bn-sb \nÀ-W-bn-¡p-I. t]m-kv-ä-dnð a-Õ-cm-À-°n-sb Xn-cn-¨-dn-bp-ó coXn-bnð t]scm A-S-bm-ftam tNÀ-¡-cp-Xv. Cópw \m-sfbpw \n-§Ä-¡v t]m-kv-ä-dp-I-fnð t^m-_v-a-bp-sS {Kq-¸n-sâ t]-Pnð tNÀ-¡mw. Xp-SÀ-óv \-hw-_À aq-óv ap-Xð A-ôv h-sc-bmWv t]m-kv-ä-dp-IÄ P-\-Iob thm-s«-Sp-¸n-\v h-bv-¡p-óXv. G-ähpw Iq-Sp-Xð B-fp-IÄ C-ã-s¸-Spó t]m-kv-ä-dn-\v bp-sI-bn-se H-cp {]-ap-J I¼-\n kv-t]m¬-kÀ sN-¿p-ó D-]-lm-c-am-Wv k-½m-\-am-bn \ð-Ip-ó-Xv.
A-tX-ka-bw A-Sp-¯ i-\n-bmgv-N \-S-¡p-ó I-tem-Õ-h-¯n-sâ H-cp-¡-§Ä X-Ir-Xn-bnð ]p-tcm-K-an-¡p-I-bm-Wv. H-tÎm-_À am-k-¯n-se B-Zy aq-óv i-\n-bm-g-N-I-fnð \-S-ó tkm-Wð I-tem-Õ-h hn-P-bn-IÄ B-Wv Cu I-em am-am-¦-¯nð am-äp-c-bv-¡p-I. tkm-Wð I-tem-Õ-h hn-P-bn-IÄ am{Xw ]-s¦-Sp-¡p-óp F-óXp-sIm-ïv X-só D-ó-X \n-e-hm-c-¯n-ep-Å H-cp hm-in-tbdn-b a-Õ-c-amhpw I-tem-Õ-h th-Zn-bnð A-c-t§-dp-I. a-\w a-b-¡p-ó H-cp ap-gpZn-\ I-em-hn-cp-óm-Wv I-®pI-sf Im-¯n-cn-¡p-óXv. s]m-Xp P-\-§-Ä¡pw a-Õ-cmÀ-°n-IÄ¡pw {]-thi-\w Xn-I¨pw ku-P-\y-am-bn-cp-¡pw.
 
cm-hn-se H³]-Xv a-Wn-¡pX-só a-Õ-cmÀ°nIÄ-¡v sN-Ìv \-¼À If-Îv sN-¿m-hp-ó-XmWv. IrXyw ]-¯v a-Wn-¡v X-só a-Õ-c-§Ä B-cw-`n-¡pw. t^m-_v-a-bp-sS Hu-tZymKn-I D-Zv-Lm-S-\hpw I-tem-Õ-h¯n-t\m-S-\p-_-Ôn-¨pX-só \-S-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw. cq-]o-Ir-X-am-bn H-cp hÀ-jw B-sb-¦nepw Hu-tZym-Kn-I DZv-LmS-\w C-Xp h-sc sN-bv-Xn-cp-ónñ. ssh-Ip-tó-cw A-ôv a-Wn-¡v B-cw-`n-¡pó B D-Zv-Lm-S-\ k-t½-f-\-¯nð cm-jvv-{So-b km-aqln-I {]-ap-JÀ ]-s¦-Sp-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw. D-Zv-Lm-S-\ k-t½-f-\-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v X-só I-tem-Õ-h hn-P-bn-IÄ-¡p-Å k-½m-\-Zm-\hpw {]-ikv-X N-e-¨n-{X ]nó-Wn Km-bI-sc DÄ-s¡m-Ån¨p-sIm-ïp-Å Km-\-ta-f-bpw D-ïm-Ipw.

tZio-b I-tem-Õh¯nð I-em-Xn-e-IþI-em-{]-Xn-`m ]-«w t\-Sp-ó-hÀ¡v Hmtcm ]-h³ ho-X-ap-Å Hmtcm X-¦-¸X-¡-§-fm-Wv k-½m-\w e-`n-¡p-óXv. H-¸w G-ähpw Iq-Sp-Xð t]m-bnâp-IÄ t\-Sn G-ähpw an-I-¨ A-tkm-kn-tb-j-\m-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-ó-hÀ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn t{Sm-^nbpw \ð-Ipw.

I-em-Xne-Iw I-em-{]Xn-` ]-«w t\-Sp-ó Hm-tcmÀ-¯À-¡v am{Xw B-bn-cn¡pw kzÀ-® ]X-¡w \-ev-Ip-I. C-Xnð G-sX-¦nepw ]Z-hn H-ónð A-[n-Iw t]À-¡v e-`n-¨mð \-dp-s¡-Sp-¸n-eq-sS H-cmÄ-¡v am{Xw B-bn-cn¡pw k-½m-\w \-ev-Ip-I. t^m_v-a tZio-b I-tem-Õ-h-¯nð G-ä-hpw Iq-Sp-Xð hy-àn-KX t]m-bnâp-IÄ t\-Sp-ó B¬-Ip-«n I-em-{]-Xn-`bpw s]¬-Ip-«n I-em-Xn-e-I-hp-am-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸-Spw. a-Õ-c-¯nð P-Uv-Pn-amÀ-¡ñm-sX a-ämÀ-¡pw C-S-s]-Sm³ A-hk-cw D-ïm-Ip-I-bnñ. I-em-Xn-e-I {]-Xn-`m ]-«-¯n-\v \n-Ý-bn-¨n-cn-¡p-ó am-\-Z-Þ-§Ä I-tem-Õ-h I-½-än-bp-am-bn _-Ô-s¸-«mð ap³-Iq-«n e-`n-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw. C-Xnð ]-d-bp-ó \n-_-Ô-\-I-fp-sS am{Xw A-Sn-Øm-\-¯nð B-bn-cn¡pw ]-«-§fpw X-¦-¸-X-¡-§fpw \ð-Ip-I.

tkmWð ItemÕh§fnð CsômSnªp aÕcw ImgvN h¨p hnPbn¨v \mev IemXneI§fpw aqóv Iem {]Xn`Ifpw Bbncn¡pw {][m\ambpw tÌm¡v Hm¬ s{Sânð X¦¸X¡¯n\mbn A¦w sh-«pI. tkm-Wð I-em-ta-f-I-fnð I-¸n\pw Np-ïn-\p-an-S-bnð In-co-Sw \-ã-s¸-«-hÀ- tZio-b I-em-ta-f-bnð hn«p-sIm-Sp-¡n-sñ-ó hm-in-bn-em-Wv ]-cn-io-e-\-¯nð GÀ-s]-Sp-óXv.
bpsIbpsS H¯ \Sphnð Fw6 tamt«mÀthtbmSv tNÀóv ØnXn sN¿pó tÌm¡v Hm¬ {Sâv \Kc¯nð h-¨v \-S-¡pó t^m_va tZiob Iem-ta-f-bnð Fñm {]-tZi-¯v \nópw F-¯p-ó-hÀ-¡v G-sd ku-I-cy-am-Wv. bqs¡bpsS hnhn[ `mK§fnð \nópÅ aÕcmÀ°nIÄ¡p Ffp¸¯nð F¯nt¨cm\pÅ kuIcyw ]cnKWn¨mWv bqs¡bpsS GXmïv a[y `mK¯mbn Xsó ØnXn sN¿pó Ìt^mÀUvjbdnse {]apJ ]«Wamb tÌmIv Hm¬ s{Sâv Xsó t^m_va t\XrXzw XncsªSp-¯Xv. t^m_va-bpsS HutZymKnI DZvLmS-\hpw \-hw-_À F-«n-\v I-tem-Õ-h th-Zn-bnð \-S-¡pw. Aªqtdmfw ImdpIÄ¡v kuP\y ]mÀ¡nwKv kuIcyhpw hnimeamb I^äocnbmbpw, sNbvPnwKv dqapIfpw hr¯nbpÅ At\Iw tSmbvseäpIfpw A\p_Ô lmfpIfpw AS¡w Fñmhn[ B[p\nI kuIcy-§fpw D-Å-XmWv tIm¸tdäohv A¡mZan kv-IqÄ th-Zn-IÄ.
 
AsseUv ^n\m³jyð kÀhokkv, dnwKv äp C´y, ap¯qäv FónhcmWv t^m_va ItemÕh¯nsâ apJy kvt]m¬kÀamÀ. tamÀ«vtKPv, C³jpd³kv XpS§nb ^n\m³jyð kÀhokpIÄ \evIn sImïp bps¡ aebmfnIÄ¡v kvXpXyÀl tkh\amW AsseUv ^n\m³jyð kÀhokkv \evIpóXv. \m«ntebv¡p ]Wab¡pó Imcyw apXð tKmÄUv tem¬ hscbpÅ [\ Imcy kw_Ôamb Fñmhn[ tkh\§fpw ap¯qäv Kvtfm_ð ^n\m³kv \evIpóp. \m«ntebv¡p hfsc DbÀó kuïv Izmfnänbnepw Ipdª \nc¡nepw t^m¬ hnfn¡phm\pÅ kuIcyw \evIn sImïmWv dnwKv äp C´y {]hmkn aebmfnIfpsS CSbntebv¡p ISóp hóp Ipdª Imew sImïp NphSpd¸n¨Xv. anI¨ coXnbnð ^vssfäv Sn¡äpIÄ aebmfnIÄ¡v \evIpó "tlmfntU dq«vkv' Fó {Smhð GP³kn BWv t^m_va ItemÕh§fpsS tIm kvt]m³kÀ.
I-emk-Ôy B-kz-Zn-¡p-hm-\mbn Fñm k-lr-Z-b-tcbpw kv-täm¡v Hm¬ s{Sân-te-¡v £-Wn-¡p-ó-Xm-bn I-tem-Õ-h I-½n-än-¡p-th-ïn P-\-dð I¬-ho-\À D-½³ sFk-Iv A-dn-bn¨p. t^m_v-a \m-j-Wð I-tem-Õ-h I¬-ho-\À- kv-täm¡v Hm¬ s{Sân-se a-e-bm-fn s{^-ïv-kv IÄ-¨-dð A-tkm-kn-tb-j³ Aw-Kw tPm-jn hÀ-Ko-kv BWv. aq-óv tkm-Wð I-tem-Õ-h I-½n-Ifpw kw-bp-à-am-bm-Wv I-tem-Õ-h H-cp-¡-§Ä \-S-¯p-ó-Xv. hnhn-[ I-½-än-IÄ H-¯p-Iq-Sn I-tem-Õ-h H-cp-¡-§Ä hn-e-bn-cp-¯p-ópïv.

t]m-kv-ä-dp-IÄ Un-ssk³ sN-bv-Xv t]m-kv-äv sN-t¿-ï t^m_va {Kq-¸n-sâ en-¦m-Wv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-óXv.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam