1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

NnInÕ Nne-hp-IÄ¡v tijw an¨w h-ó 2250 ]u-ïv XncnsI \ðIn bphmhv; A-Xv BÀ¡p-sIm-Sp-¡-W-sa-óv hm-b-\¡m-tcm-Sv tNm-Zn-¨v {_n-«o-jv a-e-bmfn: Cu tNm-Zy-¯n-\v \n-§Ä-¡v D¯-cw D-tïm?

Britishmalayali
km_p Npï-¡m-«nð

Kp-cp-X-c-am-bn tcm-Kw _m-[n-¨ H-c-p tcm-Kn-sb k-lm-bn-¡m³ {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b hen-sbm-cp Xp-I-bnð \nópw an-¨w h-ó 2250 ]u-ïv k-lm-bw ssI-¸-än-b-bmÄ {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j\v Xn-cn-¨v \ðIn. tcm-Kn B-h-iy-s¸-«-Xn-s\-¡mÄ Xp-I hm-b-\-¡mÀ \-ð-In-b-Xp-sImïpw hm-b-\-¡m-cp-sS I-cp-W-bnð \-S¯n-b i-kv-{X-{In-b-IÄ ]-cn-]qÀ-® hn-P-b-am-bn km-[m-c-W Po-hn-X-¯n-te¡v aS-§n h-óXp-sIm-ïp-amWv Cu Xp-I bp-hm-hv Xn-cn-¨v \ð-In-bXv. BZy Im-e-¯v GsX-¦nepw H-cp tcm-Kn-sb Ip-dn-¨v am{Xw hmÀ-¯ {]-kn-²o-I-cn-¡p-Ibpw e-`yam-b Xp-I ap-gp-h³ A-hÀ-¡v ssI-am-dp-Ibpw B-bn-cp-óp Nm-cn-än ^u-tïj-sâ coXn. A-§-s\-bm-Wv B-h-iy-¯n-te-sd ]-Ww ssI-am-dn-bXv. Nn-In-Õ hn-P-bn-¨p ]pXn-b Po-hn-X-¯n-te-¡v a-S-§n-b-tXmsS Cu ]-Ww Xn-cn-¨v \-ev-Im³ k-ó-²-\m-bn bp-hm-hv ap-tóm-«v h-cn-I-bm-bn-cpóp.
c-ïv hÀ-jw ap³]v A]qÀÆ tcmKw _m[n¨ Hcp bphm-hnsâ IY-bp-ambn {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-j³ \n§Ä¡v apónð F¯n-bn-cp-óp. Aóv hmb-\-¡mÀ I\nªv \ðInbXv 13 e£w cq]bmWv. NnIn-Õ-IÄ ]qÀ¯n-bm-¡nb Cu bphmhv Ct¸mÄ km[m-cW Pohn-X-¯n-te¡v aS§n F¯p-Ibpw an¨w hó ctï-Imð e£w cq] XncnsI \ðIn-bpam-Wv amXrI Im«n-bn-cn-¡p-ó-Xv. Ct¸mÄ hnhmlw I-gn¨ bphmhv t]cv shfn-s¸-Sp-t¯ï Fóv A`yÀ°n-¨Xv aqe-amWv R§Ä t]cv shfn-s¸-Sp-¯m-¯-Xv. 2012 ð ÌpUâv hnk-bnð bpsI-bnð F¯n-b Cu bp-hmhv slð¯v Bâv tkmjyð sIbÀ Unt¹ma ]T\w \S¯n XncnsI \m«nð F¯n-b-tXm-sS-bmWv A]qÀÆ tcmK-¯nsâ ]nSn-bn-em-b-Xv. hoSv ]W-b-s¸-Sp-¯nbpw ISw hm§nbpw bpsI-bnð F¯nb bphm-hn\v tcmKw IqSn _m[n-¨-tXmsS IpSpw_w I®oÀ I-b-¯nemhpI Bbn-cp-óp. A]qÀÆw t]À¡v _m[n-¡pó s\\-t{Im-«nIv ]m³{In-bmän-knkv ss_em-ä-dð ¹yqdð C^yq-j³ Fó tcmKw _m[n-¨-tXmsS Cu IpSpw-_-¯nsâ IY\ IY bpsI-bn-epÅ Hcp hmb-\-¡m-cn-bmWv {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^uï-j\v apónð F¯n-¨-Xv.

Cu bp-hm-hnsâ \ñ a-\-Ên-\v \-µn ]-dªp-sIm-ïv Cu ]-Ww F§-s\ Nn-e-h-gn-¡-W-sa-óv hm-b-\-¡m-cp-sS A-`n-{]m-bw tX-Sm³ Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-ÌnI-fp-sS tbm-Kw Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. C-X-\p-k-cn¨v Cu Xp-I F§-s\ hn-Xc-Ww sN-¿-W-sa-óv A-`n-{]m-bw tX-Sp-I-bm-Wv R§Ä. {_n-«n-jv a-e-bm-fn-bp-sS Fñm hm-b-\-¡mÀ-¡pw A-`n-{]m-bw ]-d-bm³ A-h-Im-i-apïv. A-tX ka-bw H-cn-¡ð F-¦nepw Nm-cn-än ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS A-`n-{]m-b-¯n-\v ap³K-W-\ \ð-Ip-ó-Xm-bn-cn-¡pw.

\n-§-fp-sS A-`n-{]m-b§Ä Cu hmÀ-¯-bp-sS Iaâv t_m-Iv-kn-te-t¡m [email protected]  F-ó hn-em-k¯ntem A-dn-bn-¡mw. hm-b-\-¡m-cp-sS A-`n-{]m-b-§-fp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð {S-ÌnIÄ tbm-Kw tNÀ-óv ]-Ww \ð-Ipó-Xv kw-_-Ôn-¨v A´n-a Xo-cp-am-\w F-Sp-¡pw. C§-s\ sX-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-ó Øm-]-\-§Ä-¡v A-sñ-¦nð hy-àn-IÄ¡v th-ïn hm-b-\-¡m-cnð \nópw Ipd-¨v ]-Ww Iq-Sn ti-J-cn-¨ ti-jw B-bn-cn¡pw \-ev-Ip-I. A´n-a Xo-cp-am-\w B-b tijw Cu hn-h-c-§Ä {]-kn-²o-I-cn-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw.

bpsI-bn-se Po-hn-¡p-Ibpw Cu cm-Py-s¯ B-\p-Iq-ey-§Ä ssI-¸-äp-Ibpw sN-¿p-ó-Xp-sImïv Cu k-aq-l-¯n-\v Kp-W-I-cam-b co-Xn-bnð thWw Cu ]-Ww sN-e-h-gn-¡m³ F-sóm-cp A-`n-{]m-bw D-bÀ-ón-«pïv. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ¡pw \m-«n-se tcm-Kn-Ifpw Z-cn-{Z-cpam-b a-e-bm-fn-I-fp-am-Wv C-t¸mÄ Iq-Sp-X-embpw Nm-cn-än ^u-tïj-sâ k-lm-bw e-`n-¡p-óXv. a-Ö I-sï-¯m³ {]-hÀ-¯n-¡p-ó Bâ-Wn t\m-e³ {S-kv-än-\v th-ïn H-cn-¡ð {_n-«o-jv a-e-bm-fn \-S¯n-b A-¸oð am-{X-am-Wv C-Xn-\v hy-XykvX-am-bn \-S-óXv. A-óv 1000 ]u-ïv am-{X-am-Wv Bâ-Wn t\m-e³ {S-kv-än-\v \ð-In-b-Xv. A-Xn-\v ti-jhpw am-ô-Ì-dn-se _n-Pp A-K-kv-än³ AS-¡w ]-e a-e-bm-fn-I-Ä-¡pw BâWn t\me³ {S-Ìn--sâ k-lm-bw e-`n-¨n-cpóp.

AXp-sIm-ïv Xsó Cu {S-Ìn-s\ hoïpw k-lm-bn¡tWm k-am-\am-b a-äv {S-kv-äpI-sf k-lm-bn¡tWm F-ó-Xm-Wv hm-b-\-¡m-cp-sS ap-¼nð D-ó-bn-¨n-cn-¡p-ó {][m-\ tNm-Zyw. sh-kv-äv B-{^n-¡-bnð ]-SÀ-óv ]n-Sn-¡p-ó F-t_mf-sb t\-cn-Sm\pw A-hn-Sp-s¯ P-\§-sf k-lm-bn-¡m-\p-ap-Å {_n-«n-jv kÀ-¡m-cnsâ {ia-s¯ k-lm-bn-¡-Ww F-ó \nÀ-t±-iw Nn-eÀ D-bÀ-¯p-óp-ïv. {_n-«o-jv kÀ-¡m-cn-sâ Un-km-kv-äÀ F-aÀ-P³-kn I½-än C-Xv kw-_-Ôn-¨ A-¸oð ]p-d-s¸-Sp-hn-¨n-«pïv. B-tcm-Ky ta-J-e-bnð tPm-en sN-¿p-ó-h-cm-Wv bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fnð `q-cn-`m-K-hpw F-óXp-sIm-ïv F-t_mf-sb t\-cn-Sm³ ]-Ww \ð-I-W-sa-óv hn-iz-kn-¡p-ó A-t\-Iw t]-cpïv. C-¡m-cy-¯nepw hm-b-\-¡m-cp-sS \nÀ-t±-iw R-§Ä {]-Xo-£n-¡póp. AXp-t]m-ew X-só Iym³-kÀ dn-tkÀ-¨v bpsI, U-b-_-än-kv bpsI, Xp-S§n-b bp-sI-bn-se Nm-cn-änI-sf k-lm-bn-¡-W-sa-ó \nÀ-t±-ihpw ]-ecpw D-ó-bn-¡p-ópïv. C-¯-c-¯nð G-Xv kw-L-S-\-I-tf-bm-Wv k-lm-bn-t¡-ï-Xv, A-tXm Ipd-¨v Xp-I ho-Xw Fñm-hÀ-¡p-am-bn ho-Xn-¨v \ðI-Wtam Xp-S§n-b A-`n-{]m-b-§Ä hm-b-\-¡m-cnð \nópw R-§Ä £-Wn-¡póp. \n-§-fp-sS \nÀ-t±-i-§Ä hn-e-bn-cp¯n-b ti-jw A-Sp-¯ Bgv-N Xo-cp-am-\w F-Sp-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡-pw. H«pw ssh-Im-sX \n-§-fp-sS \nÀ-t±-i-§Ä A-dn-bn-¡p-I.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category