1 GBP = 97.70 INR                       

BREAKING NEWS

AIm-e-¯nð s]m-en-bp-ó ]q¡Ä

Britishmalayali
Pm\-äv tXma-kv

kzÀ-¤o-bm-cm-a-¯n-te-¡v tNÀ-¡-s¸-Sm-\m-bv
Cu tem-I-hm-Sn-bnð ]n-c-]m-en-¡-s¸-Sp-ó
sN-Sn-IÄ \mw Fñmw kz-´-sa-óv I-cp-Xp-t¼m-gpw
Hópw kz-´-am-bnñm-¯-h-À \-½Ä!

s]-s«-sóm-cp-\mÄ Iq-sS \-S-ó-hÀ
ssI-hn-«v t]m-Ip-t¼mÄ, A-Im-e-thÀ-]m-Sv
N-¦v ]n-fÀ-¯p-t¼mÄ X-I-cp-ó Po-hn-X-§Ä
F´p-sIm-ïv Rm³ F-\n-¡v F-óv
s\ôp-s]m-«n hn-e-]n-bv-¡p-t¼mÄ sh-dpw
Im-hð-¡mcpw kq-£n-¸p-Imcpw am-{Xamw \mw
hn-«p sIm-Sp-¡p-hm³ hn-[n-¡-s¸-«-hÀ;

]-c-kv-t\-lhpw £-abpw I-cp-Wbpw
Zo-\m-\p-I-¼-bp-ta-sd-bp-Å kp-µ-c ]p-jv-]-§Ä
hn-cn-bv¡pw sN-Sn-IÄ C-XÄ hmSpw ap-t¼
\n-dw a§pw X-¡ k-ab-¯v
C-dp-s¯-Sp-¡-s¸-Sp-t¼mÄ A-Ime-¯v
F-óv ]p-e-¼m³ \m-am-cv?

Du-\-anñm-¯Xpw I-f-¦-anñm-¯-Xpam-b
a-t\mRv-P ]p-jv-]-§Ä ]q-Pm-h-kv-Xphm-b
D-]-tbm-Kn-¡p-só-¦nð B-iz-kn¡p-I
\-½nð \n-ópw C-dp-s¯-Sp-¡-s¸-«
kp-µ-c-Ip-¼p-a-§Ä ssZ-h-k-ón-[n A-e-¦-cn-¡póp!

\-µn-tbImw C-{X-\mfpw e-`n-¨
I-cp-X-en-\m-bn kv-t\-l-km-ao-]y-¯n-\m-bv
B HmÀ-½-IÄ \-½nð ]p-¯-³
DuÀ-Öw \nd-¨v IÀ-½-\n-c-X-cm-¡s«.

I-®oÀ I-S-enð G-I-cm-bv \o-´n X-f-cp-t¼mÄ
a-cp-`q-bm-{X-bnð H-ä-s¸-Sp-t¼mÄ Zq-sc
{]-Xy-£-am-Ip-ó H-cp sIm-¨p-\u-I-bm-bn \o-cp-d-hm-bm-bn
B Po-hn-X-¯nð \-ò-IÄ \-s½ ]n-´p-Sc-s«!

A-Im-e-¯nð sIm-gn-bp-ó ]q-¡Ä G-sd
\-ò-I-fmð Zo-]vXw, kv-t\-l-kuc-`y kp-c-`n-ew
I¬-a-d-ªm-ep-am kv-t\-l-ku-c`yw HmÀ-½-I-fnð
A-án-bm-bn Pz-en-¨v kvt\-tlmÀ-Öw ]-Ic-s«

k-aÀ-¸-Ww:- Im-e-¯nð thÀ-s¸-«v t]m-b F-sâbpw \n-§-fp-sSbpw {]n-b-s¸-«-hÀ-¡mbn Cu A-{ip]q-P kzo-I-cn-¨m-epw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam