1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

aI-tfm¸w kzn³-U\nð Xm-a-kn-¨n-cpó sImñw kz-tZ-in\n \n-cym-X-bmbn; kw-kv-Im-cw _p-[-\m-gv¨

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-I-tfm-sSm-¸w kzn³-U-\n-ð Xm-a-kn-¨n-cp-ó sImñw kz-tZ-in-\n t{X-kym-½ tk-hyÀ \n-cym-X-bmbn. G-sd \m-fp-I-fm-bn {]m-bm-[n-Iyw aq-e-ap-Å A-kp-J-¯n-\v Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-óp ChÀ. ]-tc-X-bv-¡v 73 h-b-km-bn-cp-óp {]mbw.

G-sd hÀ-j-§Ä-¡v apt¼ C-hÀ bp-sI-bn-se-¯n-b-XmWvv. kzn³-U-\nð Xm-a-kn-¡p-ó a-IÄ¡pw a-cp-a-I-\p-sam¸-am-bn-cp-óp t
{Xy-kym-½-bpsS Xm-akw. kw-kv-Im-cw bp-sI-bnð X-só \-S-¯m-\m-Wv Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

12 \v _p-[-\m-gv-¨ kzn³U³ skâv ta-co-kv ]-Ån-bn-em-Wv kw-kvIm-c {ip-{iq-j-IÄ \-S-¡p-I. D-¨-bv-¡v 12 \v {]-tXy-I IpÀ-_m-\-tbm-sS {ip-{iq-j-IÄ B-cw-`n-¨v Xp-SÀ-óv In-Mv-kv Uu¬ sk-an-t¯-cn-bnð ar-X-tZ-lw k-w-kv-I-cn-¡pw.

A-{Ukv: St Mary's Church, Tovey Road, Swindon, SN21LQ

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category