1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Ip-«n-sb kv-Iq-fn-em-¡m³ t]mI-th kv-Iq-«-dnð tem-dn C-Sn¨p; A½bpw Ipªpw acn-¨p

Britishmalayali
kz´wteJI³

XriqÀ: aI-s\ kv-Iq-fn-em-¡m³ kv-Iq-«-dnð-t]m-I-th tem-dn C-Sn¨v A½bpw Ipªpw acn-¨p. Ccn§me-¡pS amfbnemWv A]ISw. sImSp§ñqÀ IS¼m«v kXojnsâ `mcy kqcy(28), aI³ Alkv IrjvW (6) FónhcmWv Xð£Ww acn-¨Xv. ss]t§mSv sXt¡S³ kp{_ÒWysâ aIfmWv kqcy.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category