1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

t{X-kym-½ tk-hy-dn-sâ kw-kv-Im-cw C-óv kzn³-U-\n-ð

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-gn-ª am-kw 28\v \n-cym-X-bm-b t{X-kym-½ tk-hy-dn-sâ kw-kv-Im-cw C-óv kzn³-U-\n-ð D-¨-¡v 12 a-Wn-¡v \-S-¡pw. Cóv kzn³U³ skâv ta-co-kv ]-Ån-bn-em-Wv kw-kvIm-c {ip-{iq-j-IÄ \-S-¡p-I. D-¨-bv-¡v 12 \v {]-tXy-I IpÀ-_m-\-tbm-sS {ip-{iq-j-IÄ B-cw-`n-¨v Xp-SÀ-óv In-Mv-kv Uu¬ sk-an-t¯-cn-bnð ar-X-tZ-lw k-w-kv-I-cn-¡pw. 

a-I-tfm-sSm-¸w kzn³-U-\n-ð-emWv sImñw kz-tZ-in-\n t{X-kym-½ tk-hyÀ Xm-a-kn-¨n-cp-óXv. G-sd \m-fp-I-fm-bn {]m-bm-[n-Iyw aq-e-ap-Å A-kp-J-¯n-\v Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-ó ]-tc-X-bv-¡v 73 h-b-km-bn-cp-óp {]mbw. G-sd hÀ-j-§Ä-¡v apt¼ C-hÀ bp-sI-bn-se-¯n-b-XmWvv. kzn³-U-\nð Xm-a-kn-¡p-ó a-IÄ¡pw a-cp-a-I-\p-sam¸-am-bn-cp-óp t{Xy-kym-½-bpsS Xm-a-kw.  am-ô-ÌÀ hn-Xn³-tjm-bnð Xm-a-kn-¡p-ó {_-bm-sâ am-Xm-hv Iq-Sn-bm-Wv ]-tc-Xbm-b t{X-kym½.

A-{Ukv: St Mary's Church, Tovey Road, Swindon, SN21LQ
burial at Kingsdown Cemetery, Kingsdown Lane, Swindon,  SN25 6SG , and thereafter the reception at Punjabi Community  Centre, Kembrey Street SN2 8AZ.   (This is located at the rear of the Sikh Temple) 
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category