1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

F-ôn-\o-bdmb s]-´-tIm-kv-Xv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Petecostal boy 27 years, Engineer (degree obtained from UK University)
British Nationality holder, very good financial back ground, seeking suitable
marriage proposals

Contact : (UK)Telephone No.
01142401618/or E-mail: [email protected]

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category