1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Fen¸\n_m-[n-¨p a-²y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p

Britishmalayali
kz´wteJI³

Be¸pg: Fen¸\nsb¯pSÀóv NnInÕbnembncpó Krl\mY³ acn¨p. ssI\Icn ]ômb¯v Ip«awKew ]pt¡m«p]d¼nð Ipamc³ sshZycpsS aI³ ]n sI Kncn (43) BWv acn¨Xv. Ignª Ipd¨pZnhkambn Be¸pg hïm\w saUn¡ð tImtfPv Bip]{Xnbnð NnInÕbnembncpóp. kwkvImcw \S¯n. tPymXnjnbpw kmaqly{]hÀ¯I\pambncpóp. `mcy: cRvPn\n. aIÄ: tZhnI. A½: ]tcXbmb A½nWn¡p«n.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category