1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

Fñmw X-ó Cu \m-Sn-\v Hópw Xn-cn-sI sIm-Sp-t¡-ï F-ómtWm \n-§Ä ]-d-bp-óXv? {]tal tcm-Kn-IÄ F-¦n-epw I-®p-Xp-d¡pI

Britishmalayali
km-_p Nq-ï-¡m-«nð

\-ap-¡v Fñmw X-ó Cu \m-Sn-\v Hópw Xn-cn-¨v \ð-tI-ï F-ó-tWm hm-b-\-¡-mcp-sS C-w-KnXw? tI-c-f-¯n-se tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m-\m-bn \n-c-´-c-am-bn Nm-cn-än A-¸oð \-S-¯p-óXn-s\m-¸w bp-sI-bnð Po-hn-¡p-ó-hÀ F-ó \n-e-bnð C-hn-Sp-s¯ Nm-cn-änI-sf k-lm-bn-¡m-\p-Å D-¯-c-hm-Zn-¯-¯n-\v X-Wp-¯ {]-Xn-Ic-Ww e-`n-¡p-t¼mÄ C§-s\ tXmóp-I kzm-`m-hnIw. Nn-In-Õ-bv-¡v ti-jw an-¨w h-ó Xp-I-bm-bn H-cmÄ Xn-cn-sI \-ev-In-b 2250 ]uïn-s\m-¸w c-ïv Znh-kw hm-b-\-¡m-cnð \nópw e-`n-¡p-ó Xp-I-Iq-Sn ti-J-cn-¨v \ð-Im³ Xo-cn-am-\n-¨ ]-Ým-¯-e-¯nð Có-se B-cw-`n-¨ A-¸o-enð hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn A-ôv t]À k-l-I-cn-¨-t¸mÄ Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v Bcpw ]-Ww \-ev-Im³ X-¿m-dm-bnñ.

]-¯v ]u-ïv sh-¨v aq-óp-t]À \ð-In-b-t¸mÄ 20 ]u-ïv H-cm-fpw 30 ]u-ïv H-cmfpw hnÀ-Pn³ A-¡u-ïv h-gn \ð-Ip-I-bp-ïmbn. Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn DÄ-s¸-« Xp-I 97.50 ]u-ïm-Wv. C-óv Iq-Sn am-{X-amWv Cu A-¸oð Xp-I. C-óv AÀ-[-cm-{Xnh-sc e-`n-¡p-ó Xp-I-Iq-Sn \n-e-hn-ep-Å 2250 ]u-ïn-\v A-I¯vv tNÀ-¯v U-b-_-än-kv bp-sI-bv¡pw F-t_m-f ^-ïn-\p-Å Un-km-ÌÀ F-aÀ-P³-kn I-½n-än¡pw \ð-Im-\m-Wv Xo-cp-am\w. c-ïv Iq-«À¡pw F-{X ]u-ïv ho-X-am-Wv ho-Xn-t¡ï-Xv F-ó Imcyw \msftbm a-äómtfm {S-kv-än-I-fp-sS `q-cn-]-£ A-`n-{]m-b {]-Im-cw {]-Jy-]n-¡pw.

{]n-b-s¸-« hm-b-\-¡mÀ Cu cm-Pyw \-ap-¡v \ðIn-b ku-`m-Ky-§Ä-¡p-Å  {]-Xn-^-e-am-bn F-s´-¦nepw H-cp sNdn-b kw-`m-h-\ \ð-Ip-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨v B-tem-Nn-¡p-I. Xp-I-tb-¡mÄ R-§Ä-¡v {]-[m-\w a-t\m-`m-h-amWv. H-cp ]u-ïv \ð-Im³ B-Wv \n-§-Ä-¡v tXm-óp-ó-sX-¦nepw B-hmw. A-Xv H-tó-Imð ]u-ïm-bn \-½Ä ]-Ww sIm-Sp-¡p-ó {S-Ìp-IÄ-¡v e-`n-¡pw. {]-tXy-In-¨v \n-§tfm \n-§-fp-sS _-Ôp-¡tfm H-cp {]tal tcm-Kn B-sW-¦n-ð a-d-¡m-sX Cu \ñ kw-cw-`-¯nð ]-¦p-tN-cp-I. {]tal tcm-Kn-I-fm-Wv U-b-_-än-kv bp-sI {S-kv-äv ap-t¼m-«v sIm-ïp-t]m-Ip-ó-Xp-X-só. \n-§Ä \ð-Ip-ó H-cp ]u-ïv H-cp ]-t£ tem-Isa¼m-Sp-ap-Å {]tal tcm-Kn-IÄ-¡v B-izm-k-am-bn am-dn-tb-¡mw.

c-ïp-X-c-¯nð \n-§Ä-¡v ^-ïv \ð-Imw. Nm-cn-än ^u-tïj-sâ hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn ]-Ww \ð-Im³ B-Wv R§Ä ap³K-W-\ \ð-Ip-I. Imc-Ww C-hn-sS \n-§Ä \ð-Ip-ó Hmtcm ]u-ïn-\p-ap-Å Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn e-`n-¡pw. AXp-sIm-ïv H-cmÄ-¡v H-cp ]u-ïv e-`n-¨mð ^-e-¯nð e-`n-¡pó-Xv H-tó-Imð ]u-ïmWv. c-Pn-kv-t{S-j³ \-S-]-Sn-I-fnð Hópw Xmð-]-cyw C-sñ-¦nð \n-§Ä-¡v t\-cn-«v Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te¡pw ]-Ww \ð-Imw. t\-cn-«v ]-Ww \ð-Ip-ó-hÀ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡pó t^mw Iq-Sn ]q-cn-¸n-¨mð \-S-]-Sn-{I-a-§Ä ]qÀ-¯n-bm-¡n Kn-^v-äv F-bv-Un-\v Iq-Sn ]-cn-{i-an-¡m³ km-[n-¡pw. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn \-hw-_À A-¸o-en-ð ]-s¦-Sp-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-¿pI.

Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-¡v t\-cn-«v kw-`m-h-\ \ð-Im³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó A-¡u-ïn-te-¡v ]-Ww \ð-IpI.

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: November appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

bp-sI-bnð Po-hn-¡p-I-bpw Cu cm-Py-s¯ ku-`m-Ky-§-fnð ]-¦p-h-bv-¡p-Ibpw sN-¿m-dp-sï-¦nepw Cu k-aq-l-¯nð \nópw th-dn-«p-\nð-¡m³ B-Wv ]-e-t¸mgpw a-e-bm-fn-IÄ-¡p {]nbw. {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-S¯n-b Fñm A-¸o-e-Ifpw hn-P-b-I-c-am-bn k-am-]n-¡m-dp-sï-¦nepw bp-sI-bn-se km-[m-c-W-¡m-sc k-lm-bn-¡m-\pÅ {i-a-§Ä s]m-Xp-sh Aw-Ko-I-cn-¡-s¸-Sm-dnñ. a-Ö-am-än h-bv-¡ð i-kv-{Xn-{In-b A-S-¡-ap-Å {]-{In-b-I-Ä sN-¿p-ó Bâ-Wn t\m-f³ {S-kv-än-s\ k-lm-bn-¡m³ B-bn-cp-óp- ap-¼v H-cn-¡ð ^u-tï-j³ A-¸oð \-S-¯n-bXv. A-óv hm-b-\-¡mÀ 520 ]u-ïm-Wv \ð-In-bXv. ^u-tïj-sâ P-\-dð ^-ïnð \n-ópw 480 ]u-ïv Iq-Sn F-Sp-¯v 1000  ]u-ïv XnI-¨v \ð-Ip-I-bm-bn-cpóp.

Có-se hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨ A-ôv ]u-ïn-sâ hn-i-Zmw-i-§Ä ]cn-tim-[n-¡m³ ap-I-fnð sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hnÀ-Pn³ a-Wn kw-`m-h-\ en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xmð aXn. _m-¦v A-¡u-ïn-te-¡v ss{I-kn-kv ^ïpw P-\-dð ^ïpw H-cp D-]-t`m-àm-hv an-¨w h-ó-t¸mÄ Xn-cn-¨v-X-ó 2250 ]uïpw AS-¡w Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïnð C-t¸mÄ an-¨-ap-Å-Xv 5311.31 ]u-ïmWv. C-Xnð 2250 ]u-ïv \-hw-_À A-¸o-en-sâ `m-K-am-bn ssI-am-dpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category