1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI k-aq-l-t¯m-Sp-Å I-S-¸m-Sv {]Jym]n-¨v {_n-«o-jv a-e-bmfn; c-ïv {_n-«ojv Nm-cn-än-IÄ-¡pw 1225 ho-Xw \ð-Ipw.

Britishmalayali
km_p Npï-¡m-«nð

bp-sI-bnð Po-hn-¡p-ó a-e-bm-fn-IÄ¡v Cu k-aq-l-¯n-ep-Å I-S-¸m-Sv hy-à-am-¡n-s¡m-ïv \hw_À A-¸o-enð e-`n-¨v Xp-I c-ïv {_n-«n-jv Nm-c-n-än-IÄ-¡m-bn ho-Xn-¨p \ev-Ipw. {SÌn-am-cnð `q-cn-]-£hpw e-`n-¨ Xp-I Xp-ey-am-bn ho-Xn¡-Ww F-óv A-`n-{]m-b-s¸-«-Xn-s\-Xp-SÀ-óm-WnXv. tIm-X-awK-ew kz-tZ-in Nn-In-Õ-bv-¡p ti-jw Xn-cn-¨p \ð-In-b 2250 ]u-ïpw \-hw_À A-¸o-em-bn e-`n-¨ 200 ]uïpw DÄ-s¸-sS-bp-Å Xp-I-bm-Wv ho-Xn-¨p-\ð-Ip-óXv. C-tXm-sS U-b-_-än-kv bp-sI F-aÀ-P³-kn Un-km-kv-äÀ I½än F-óo c-ïv kw-L-S-\I-Ä¡pw 1225 ]u-ïv ho-Xw e`n-¡pw. 
B-sI F-«p-t]-cm-Wv \-hw-_À A-¸o-en-te-¡v kw-`m-h-\ \ð-In-b-Xv. _m-¦v A-¡u-ïnð Bcpw ]-Ww \n-t£-]n-¨n-«nñ. 150 ]u-ïm-Wv \-hw-_À A-¸o-enð hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn e-`n-¨-Xv. Kn-^v-äv F-bn-Uv Iq-Sn-tNÀ-¯m-Wv AXv 185 ]u-ïm-bn am-dn-b-Xv. 185 ]u-tï e-`n-¨p-Åp-sh-¦n-epw 15 ]u-ïv Iq-Sn \ð-Ip-sa-óv {S-Ìn-I-fnð H-cmÄ hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-«pïv. A-Xp-Iq-Sn tNÀ-¯m-Wv A-¸oð Xp-I 200 ]u-ïm-¡n-bXv. aq-óp-t]-cm-Wv C-ó-se hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð ]-Ww \n-t£-]n-¨-Xv. H-cmÄ 50 ]uïpw c-ïp t]À 10 ]uïpw ho-X-am-Wv \ð-In-bn-cn-¡p-óXv. Kn-^v-äv F-bn-Uv Iq-Sn-tNÀ-¯v 87.50 ]u-ïm-Wv Có-se e-`n-¨Xv.

Ub_änkv CñmXm¡m\pw XSbm\pw \nc´c ]cn{ia¯nð GÀs¸«ncn¡pó Ub_änkv bpsI Fó Nm-cn-än bp-sI-bn-se X-só G-ähpw {it²-bam-b Nm-cn-än-I-fnð H-ómWv. {]tal tcm-Kn-I-fm-Wv U-b-_-än-kv bp-sI {S-kv-äv ap-t¼m-«v sIm-ïp-t]m-Ip-ó-Xp-X-só. Cu cm-Pyw \-ap-¡v \ðIn-b ku-`m-Ky-§Ä-¡p-Å  {]-Xn-^-e-am-bn- sNdn-b XpI Ub_än-kv bp-sI-sb-bpw F-t_m-f ^-ïn-\p-Å Un-km-ÌÀ F-aÀ-P³-kn I-½n-än¡pw \ð-Im-\m-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-hw-_À A-¸o-ep-am-bn hm-b-\-¡m-cp-sS ap-¼n-se-¯n-b-Xv. \n-§Ä \ðIn-b Hmtcm ]u-ïpw H-cp ]-t£ tem-Isa¼m-Sp-ap-Å {]tal tcm-Kn-IÄ-¡v B-izm-k-am-bn am-dn-tb-¡mw.

bp-sI-bnð Po-hn-¡p-I-bpw Cu cm-Py-s¯ ku-`m-Ky-§-fnð ]-¦p-h-bv-¡p-Ibpw sN-¿m-dp-sï-¦nepw Cu k-aq-l-¯nð \nópw th-dn-«p-\nð-¡m³ B-Wv ]-e-t¸mgpw a-e-bm-fn-IÄ-¡p {]nbw. {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-S¯n-b Fñm A-¸o-e-Ifpw hn-P-b-I-c-am-bn k-am-]n-¡m-dp-sï-¦nepw bp-sI-bn-se km-[m-c-W-¡m-sc k-lm-bn-¡m-\pÅ {i-a-§Ä s]m-Xp-sh Aw-Ko-I-cn-¡-s¸-Sm-dnñ. a-Ö-am-än h-bv-¡ð i-kv-{Xn-{In-b A-S-¡-ap-Å {]-{In-b-I-Ä sN-¿p-ó Bâ-Wn t\m-e³ {S-kv-än-s\ k-lm-bn-¡m³ B-bn-cp-óp- ap-¼v H-cn-¡ð ^u-tï-j³ A-¸oð \-S-¯n-bXv. A-óv hm-b-\-¡mÀ 520 ]u-ïm-Wv \ð-In-bXv. ^u-tïj-sâ P-\-dð ^-ïnð \n-ópw 480 ]u-ïv Iq-Sn F-Sp-¯v 1000  ]u-ïv XnI-¨v \ð-Ip-I-bm-bn-cpóp.

Có-se hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨ ]u-ïn-sâ hn-i-Zmw-i-§Ä ]cn-tim-[n-¡m³ ChnsS ¢n-¡v sN-bv-Xmð aXn. _m-¦v A-¡u-ïn-te-¡v ss{I-kn-kv ^ïpw P-\-dð ^ïpw H-cp D-]-t`m-àm-hv an-¨w h-ó-t¸mÄ Xn-cn-¨v-X-ó 2250 ]uïpw AS-¡w Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïnð C-t¸mÄ an-¨-ap-Å-Xv 5311.31 ]u-ïmWv. C-Xnð 2250 ]u-ïv \-hw-_À A-¸o-en-sâ `m-K-am-bn ssI-am-dpw.

Nm-cn-än ^u-tï-j-\nð \n-§Ä-¡v c-ïp-c-X-c-¯nð ^-ïv \ð-Imw. Nm-cn-än ^u-tïj-sâ hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn ]-Ww \ð-Im³ B-Wv R§Ä ap³K-W-\ \ð-Ip-I. Imc-Ww C-hn-sS \n-§Ä \ð-Ip-ó Hmtcm ]u-ïn-\p-ap-Å Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn e-`n-¡pw. AXp-sIm-ïv H-cmÄ-¡v H-cp ]u-ïv e-`n-¨mð ^-e-¯nð e-`n-¡pó-Xv H-tó-Imð ]u-ïmWv. c-Pn-kv-t{S-j³ \-S-]-Sn-I-fnð Hópw Xmð-]-cyw C-sñ-¦nð \n-§Ä-¡v t\-cn-«v Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te¡pw ]-Ww \ð-Imw. Hmtcm A-¸oen-s\m-¸hpw R-§Ä hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-sâ en-¦pw _m¦vA-¡u-ïv \-¼cpw \ð-Ip-ó-XmWv. Cu A-¸o-enð {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-¡v C-Xp-h-sc Bcpw ]-Ww X-ón-sñ-¦nepw A-hkm-\ _m¦vv tÌ-äv-saâv {]-kn-²o-I-cn-¡p-I-bmWv. C-Xp-h-sc-bp-Å Nm-cn-än-bp-sS C-t¸mg-s¯ _m-¦v _m-e³-kn-s\-Ip-dn-¨v hm-b-\-¡mÀ-¡v _m¦vv kv-tä-äv-saâv hgn [m-c-W D-ïm-Ipw.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category