1 GBP = 97.70 INR                       

BREAKING NEWS

At¸mÄ \-½Ä ]ñp tX-¡p-óXpw Ip-fn-¡p-óXpw hn-jw D-t]-tbm-Knt¨m? tkm-¸nepw jmw-]q-hnepw Sq-¯v t]-Ìnepw tNÀ-¡p-ó {Sn-tImÄ-km³ Im³-kÀ h-cp-¯p-ó hn-j-sa-óp ]T-\w

Britishmalayali
kz´wteJI³

tkm-¸nepw jmw-]q-hnepw Sq-¯v t]-Ìnepw a-äp kuµ-cy hÀ-[-I h-kv-Xp-¡-fn-epw H-cp tN-cp-h-bm-b {Sn-tImÄ-km³ Fó cm-k-]-ZmÀ-°w a-\p-jy-cnð Im³-k-dp-ïm-¡n-tb-¡p-sa-óv ]T-\w. ]-co-£-W-¯n-\p-]-tbm-Kn-¨ F-en-I-fnð I-cÄ Iym³-k-dn-\v C-Xp Im-c-W-am-Ip-ó-Xm-bn sX-fn-ªn-«pïv. C-Xm-Wv a-\p-jy-cnð C-Xv F-{X-t¯m-fw kp-c-£n-X-am-W-ó B-i-¦-bv-¡n-S-bm-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. _m-Îo-cn-bI-sf {]-Xn-tc-[n-¡m-\m-bmWv {Sn-tImÄ-km³ _m-¯v-dqw, In-¨³ Dð-¸-ó-§-fnð km-[m-c-W tNÀ-¡p-ó-XmWv. Cu ]-ZmÀ-°-a-S§n-b `£-Ww \ðIn-b F-en-I-fnð I-cÄ Iym³-kÀ D-ïm-Ip-ó-Xm-bm-Wv sX-fn-ªXv. {Sn-tImÄ-km-s\ I-cÄ Iym³-k-dp-am-bpw a-äp I-cÄ tcm-K-§-fp-ambpw _Ôn-¸n-¡p-ó G-ähpw ]pXn-b ]T-\-am-WnXv. A-tX-ka-bw Cu I-sï-¯-ep-I-fnð {Sn-tImÄ-km-\pw C-Xv Iq-Sp-X-em-bn D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cn-ep-ïm-Ip-ó tcm-K-§-fpw X-½nð t\-cn-«pÅ _-Ôw sX-fn-bn-¡-s¸-«n-«nñ F-ó-Xn-\mð Icp-X-tem-sS th-Ww ^e-s¯ hn-e-bn-cp-¯m-s\-óv a-äp im-kv-{X-Ú³-amÀ ap-ó-dn-bn-¸p \ð-Ipóp.

Zn-htk-\ aq-óv {Kmw ho-Xw {Sn-tImÄ-km³ B-dp am-kw h-sc F-enI-sf Xo-än-¨m-Wv ]-co£-Ww \-S-¯n-b-Xv. a-äv Iym³-kÀ-P-\-Iam-b ]-ZmÀ-°-§-sf-¡mÄ am-c-am-Wn-sX-óv ]T-\w kq-Nn-¸n-¡p-óp. H-cp {Kmw Sq-¯v t]-Ìnð 0.03 i-X-am-\w {Sn-tImÄ-km-\m-Wv A-S-§n-bn-cn-¡p-óXv. F-en-I-fnð \-S¯n-b B-dp-amk-s¯ ]-co£-Ww I-W-¡n-se-Sp-¯mð a-\p-jy-cnð 18 hÀ-jw sIm-ïv Iym³-kÀ tcm-Kw h-cm-sa-óp K-th-j-IÀ Nq-ïn-¡m-«póp. s{]m-ko-Unw-Kv-kv Hm-^v \m-j-Wð A-¡mZ-an Hm-^v k-b³k-kv tP-W-en-emWv Cu ]T-\w {]-kn-²o-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv. F-en-I-fnð {Sn-tImÄ-km³ Iym³-k-dn-\p Im-c-W-am-Ip-óp-sï-¦nð a-\p-jy-cnepw C-Xp kam-\ am-ä-§Ä-¡v I-cm-W-am-Im-sa-óm-Wv K-th-j-I-cp-sS hn-e-bn-cp-¯ð. 

c-à-¯n-se hn-jmw-i§-sf Cñm-Xm-¡p-ó s{]m-«o-sâ {]-hÀ-¯\-s¯ X-S-Ê-s¸-Sp-¯n-bm-Wv I-c-fn-ð {Sn-tIm-Ä-km³ tcm-K-_m-[-bp-ïm-¡p-ó-Xv. Cu X-SÊ-s¯ a-dn-I-S-¡m³ I-cÄ Iq-Sp-X-ð tIm-i§-sf Dð-¸m-Zn-¸n-¡p-óp. C-Xv Iym³-k-dn-\p Im-c-W-am-Ip-óp-sh-óv im-kv-{X-ÚÀ hn-i-Zo-I-cn-¡póp. {]-Ir-Xn-Z-¯-añm-¯ Cu Ir-{Xn-a cm-k-]-ZmÀ-°w ]-co-£-W hn-t[-b-cm-¡n-b-h-cnð `q-cn-`m-Kw t]-cp-sS aq-{X-¯n-epw a-e-bq-«p-ó A-½-am-cnð 97 i-X-am-\w t]-cp-sS ap-e-¸m-en-epw A-S-§n-bn-cn-¡p-ó-Xm-bn I-sï-¯n-sbópw K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. am-c-Iam-b B-tcm-Ky {]-iv-\-§-fp-ïm-¡m-\p-Å {Sn-tImÄ-km-\n-sâ A]-I-S km-[y-X I-W-¡n-se-Sp-¯v bpF-kv ^q-Uv Bâv {U-Kv A-Uv-an-\n-kv-t{S-j³ C-Xn-sâ D-]-tbm-Kw \n-b-{´n-¡p-Ibpw C-Xp kw-_-Ôn-¨v Iq-Sp-Xð A-t\z-j-W-§Ä \-S-¯p-Ibpw sN-bv-Xn-«p-ïv. \n-tXym-]-tbm-K h-kv-Xp-¡-fnð C-Xn-sâ D-t]-bm-Kw am-äm³ \nÀ-tZ-in-¡m-hp-ó X-c-¯n-ep-Å sX-fn-hp-IÄ X-§Ä-¡v e-`n-¨n-«n-sñópw F-^vUn-F ]-d-bpóp.

i-kv-{X-{In-b-IÄ-¡p th-ïn D-]-tbm-Kn-¡m³ 1970þI-fn-em-Wv {S-n-tImÄ-km³ B-Zy-am-bn hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-¯Xv. C-óv \n-tXym-]-tbm-K h-kv-Xp-¡-fnð hym-]-I-am-bn D-]-tbm-Kn-¨p t]qc-óp C-Xv {]-Xn-hÀ-jw tem-I-s¯m-«m-sX 1500 S-t®m-fw Dð-]m-Zn-¸n-¡p-ópïv. C-Xn-sâ \-sñm-cp i-X-am-\hpw \-Zn-I-fnepw ]p-g-I-fnepw H-gp-In-t¸m-Ip-I-bm-Wv sN-¿p-ó-Xv. bp-F-kn-se P-em-i-b-§-fnð km-[m-c-W-bm-bn Im-W-s¸-Sp-ó G-gv cm-k-]-ZmÀ-°-§-fnð H-óm-WnXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category