1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

Ft_m-f X-S-bm\pw {]ta-l \n-b-{´-W-¯n\pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS I-s¿m¸v; C-cp Nm-cn-än-IÄ-¡pw 1250 ]u-ïv ho-Xw ssI-am-dn

Britishmalayali
km_p Npï¡m«nð

A-t\-Im-bn-cw ssa-ep-IÄ-¡-¸p-¯v \nópw A-{]-Xo-£n-X-ambn Cu cm-Py-¯v F-¯n C-hn-sS \-sñm-cp Po-hn-Xw sI-«n-¸-Sp-¯-Xn-\v {]-Xn-^-e-ambn Cu k-aq-l-t¯m-Sv \-½Ä Im-Wn-¡p-ó \-µn-bp-sS `m-K-am-bn C-hn-sS {]-h-À-¯n-¡-p-ó c-ïv {]ap-J Nm-cn-än-IÄ-¡v kw-`m-h-\ \ð-In {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ am-Xr-I. tIm-X-awK-ew kz-tZ-inbm-b bp-hm-hn-sâ Nn-In-Õ-bv-¡v hm-b-\-¡mÀ \ðIn-b ]-W-¯n-sâ _m-¡n-bm-bn A-bmÄ X-só Xn-cn-¨v \ð-In-b 2250 ]uïpw \-hw-_À A-¸o-en-eq-sS ti-J-cn-¨ Xp-I-bpw tNÀ-¯v 1250 ]u-ïv ho-Xw c-ïv Nm-cn-än-I-Ä-¡m-bn ho-Xn-¨v \ð-In-bn-cn-¡p-I-bmWv. Ub_änkv tcmKnIfpsS A`b Øm\amb Ub_änIvkv bpsIbn¡pw B{^n¡³ cmPy-§-fnð hym]Iambn ]SÀóv \nch[n a\pjyPoh-\pIÄ A]lcn¨ Ft_mf _m[nXsc klmbn¡póXn\mbn Un-kmÌÀ F-aÀP³kn I½än¡pamWv 1250 ]uïv hoXw ssIamdn-bXv.

tImXawKew kztZin NnInÕ Nne-hpIÄ¡v tijw an¨w \evInb 2250 ]uïns\m¸w \-hw_À A¸oeneqsS tiJcn¨ XpIbpw IqSn tNÀ¯mWv Ccp kwL-S-\IÄ¡v 1250 ]uïv hoXw ssIamdnbXv. {SÌnam-cnð `qcn]£¯nsâbpw Xocpam\{]Imcw Ccp kwL-S-\IÄ¡pw Ignª Znhkw ]Ww Hm¬-sse³ {Sm³-kv^À Bbn \evIn¡gnªp. Hm¬-sse³ {Sm³km£sâ tÌävsaâv hmÀ¯bvs¡m¸w Aäm¨v sNbvXncn¡póp. ]Ww ssI-¸än-b H-cp Nm-cn-än-Ifpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-µn ]d-ªp sIm-ïv I-¯-b-¨n-«p-ap-ïv. C¯-cw {]-hÀ-¯-n-IÄ Ip-Sn-tb-ä k-aq-l-¯n-sâ {_n-«o-jv k-aq-l-t¯m-Sp-Å I-S-¸m-Sn-sâ `m-K-am-Wv F-óp C-hÀ A-Sn-h-c-bn-«v ]-d-bp-óp-ïv.
Ub_änkv CñmXm¡m\pw XSbm\pw \nc´c ]cn{ia¯nð GÀs¸«ncn¡pó Ub_änkv bpsI Fó Nm-cn-än bp-sI-bn-se X-só G-ähpw {it²-bam-b Nm-cn-än-I-fnð H-ómWv. {]tal tcm-Kn-I-fm-Wv U-b-_-än-kv bp-sI {S-kv-äv ap-t¼m-«v sIm-ïp-t]m-Ip-ó-Xp-X-só. Cu cm-Pyw \-ap-¡v \ðIn-b ku-`m-Ky-§Ä-¡p-Å  {]-Xn-^-e-am-bn- sNdn-b XpI Ub_än-kv bp-sI-sb-bpw F-t_m-f ^-ïn-\p-Å Un-km-ÌÀ F-aÀ-P³-kn I-½n-än¡pw \ð-Im-\m-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-hw-_À A-¸o-ep-am-bn hm-b-\-¡m-cp-sS ap-¼n-se-¯n-b-Xv. \n-§Ä \ðIn-b Hmtcm ]u-ïpw H-cp ]-t£ tem-Isa¼m-Sp-ap-Å {]tal tcm-Kn-IÄ-¡v B-izm-k-am-bn am-dn-tb-¡mw.

bp-sI-bnð Po-hn-¡p-I-bpw Cu cm-Py-s¯ ku-`m-Ky-§-fnð ]-¦p-h-bv-¡p-Ibpw sN-¿m-dp-sï-¦nepw Cu k-aq-l-¯nð \nópw th-dn-«p-\nð-¡m³ B-Wv ]-e-t¸mgpw a-e-bm-fn-IÄ-¡p {]nbw. {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-S¯n-b Fñm A-¸o-e-Ifpw hn-P-b-I-c-am-bn k-am-]n-¡m-dp-sï-¦nepw bp-sI-bn-se km-[m-c-W-¡m-sc k-lm-bn-¡m-\pÅ {i-a-§Ä s]m-Xp-sh Aw-Ko-I-cn-¡-s¸-Sm-dnñ. a-Ö-am-än h-bv-¡ð i-kv-{Xn-{In-b A-S-¡-ap-Å {]-{In-b-I-Ä sN-¿p-ó Bâ-Wn t\m-e³ {S-kv-än-s\ k-lm-bn-¡m³ B-bn-cp-óp- ap-¼v H-cn-¡ð ^u-tï-j³ A-¸oð \-S-¯n-bXv. A-óv hm-b-\-¡mÀ 520 ]u-ïm-Wv \ð-In-bXv. ^u-tïj-sâ P-\-dð ^-ïnð \n-ópw 480 ]u-ïv Iq-Sn F-Sp-¯v 1000  ]u-ïv XnI-¨v \ð-Ip-I-bm-bn-cpóp.

Xn-I¨pw kp-Xm-cy-am-bn {]-hÀ-¯n-¡pó Nm-cn-än ^u-tï-j-\nð hm-b-\-¡mÀ¡v c-ïp-c-X-c-¯nð ^-ïv \ð-Imw. Nm-cn-än ^u-tïj-sâ hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn ]-Ww \ð-Im³ B-Wv R§Ä ap³K-W-\ \ð-Ip-I. Imc-Ww C-hn-sS \n-§Ä \ð-Ip-ó Hmtcm ]u-ïn-\p-ap-Å Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn e-`n-¡pw. AXp-sIm-ïv H-cmÄ-¡v H-cp ]u-ïv e-`n-¨mð ^-e-¯nð e-`n-¡pó-Xv H-tó-Imð ]u-ïmWv. c-Pn-kv-t{S-j³ \-S-]-Sn-I-fnð Hópw Xmð-]-cyw C-sñ-¦nð \n-§Ä-¡v t\-cn-«v Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te¡pw ]-Ww \ð-Imw. Hmtcm A-¸oen-s\m-¸hpw R-§Ä hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-sâ en-¦pw _m¦vA-¡u-ïv \-¼cpw \ð-Ip-ó-Xm-Wv. Ub_änkv bp-sI¡pw Un-kmÌÀ F-aÀP³kn I½än¡pw ]-Ww ssI-am-dn-b-Xn-sâ _m-¦v tÌ-äv-saâm-Wv Xm-sg sIm-Sp-¯n-cn-¡p-óXv.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category